2022 ඔක්තෝබර් 3

Mee Massoo.lk

Sri Lanka No 01 Famous Sinhala News Portal – "පුවත් සොයා ඉගිලෙන ප්‍රවෘත්තිකාර කම"

අධ්‍යාපනයේ සේවා කිහිපයක් සංවෘත සේවා බවට පත් කරමින් ගැසට්ටුවක් නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය ගුරු උපදේශක සේවය හා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය සංවෘත සේවාවන් බවට පත්කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

2021.08.21 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවේ එකඟතාවයේ මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් මේ සඳහා අත්සන් තබා තිබෙනවා.

මේ යටතේ ඒ සේවාවන්ට අනන්‍යවූ විශේෂිත වැටුප් ව්‍යුහයන් පිළිබඳව අදාල බලධාරීන් විමසා සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කර ගත යුතු බව ද දක්වා තිබෙනවා.